Kvalitet och säkerhet

Kvalitet

Avsnitt på den här sidan

Kvalitetspolicy

Inyett AB arbetar med att hjälpa företag och organisationer till förbättrad ekonomisk internkontroll. Vi ser ett aktivt kvalitetsarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

Kvalitetsarbete

Varje medarbetare på Inyett bidrar till att skapa nöjda kunder. Vi gör det till exempel genom ett snabbt och korrekt bemötande i vår kundtjänst, genom professionellt genom förda tjänsteleveranser och med ett tjänsteutbud som möter kundernas behov. Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra tjänster och arbetssätt för att bättre möta våra kunders förväntningar. Genom att mäta kundnöjdhet kan vi följa hur vi lyckas med detta och samtidigt lära oss hur vi kan bli ännu bättre.

Vår kvalitetspolicy

Genom att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska Inyett bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten/servicen i rätt tid.

ISO Certifikat

Fördelar med ett kvalitetsledningssystem

Allt fler företag inser vikten av att vara ISO-certifierade. Certifieringen är ett bevis på att Inyetts kvalitetsarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett av våra sätt att svara på de krav och önskemål som kunder och leverantörer ställer på oss. För vissa är det till och med en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar. Som kund till ett ISO-certifierat företag vet du också att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

Antikorruption

Inyetts Antikorruptionsprogram definierar vårt personliga ansvar och de värden vi ska följa. Varför? För att våra kunder litar på oss. Vi kan stärka detta förtroende genom att se till att vi som arbetar på Inyett och våra affärspartners följer programmet mot korruption.

Vi måste alla arbeta mot en sund verksamhet på lång sikt genom att agera på ett etiskt och respektfullt sätt i alla relationer och i all kontakt med kunder, andra intressentgrupper och kollegor. Inyett har nolltolerans när det gäller korruption och vi delar alla ansvaret för att se till att vi följer standarderna.
Varje anställd är ansvarig för att förstå de juridiska och etiska frågor som påverkar vår verksamhet och för att agera med integritet hela tiden, så att vi undviker felaktiga beteenden.

Grundläggande för alla relationer med leverantörer inkl. konsulter, är att upphandlingar sker korrekt. Inyett genomför i regel upphandling med flera jämbördiga aktörer för att finna den leverantör som bäst motsvarar våra krav, särskilt vid betydande ekonomisk värde för företaget. Valet av leverantör görs alltid utifrån företagets bästa. Sverige har en sträng mutlagstiftning, som omfattar både den offentliga och den privata sektorn. En förmån från leverantörsledet kan, om den accepteras, leda till att mottagaren begår en brottslig handling, dvs. tagande av muta. Även den som ger gåvan eller förmånen kan göra sig skyldig till brott, dvs. givande av muta. Dessa så kallade korruptionsbrott prioriteras förhållandevis högt av de rättsvårdande myndigheterna och då inte bara inom stat och kommun, utan i allt högre grad även inom det privata näringslivet. Korruptionsbrott har också ett högt uppmärksamhetsvärde hos nyhetsmedia.

Kreditupplysningstillstånd

Inyett får sedan 2019-07-16 bedriva kreditupplysningsverksamhet.