Support

Säkerhet

Kvalitet och miljö

Vi arbetar med att hjälpa företag och organisationer till förbättrad ekonomisk internkontroll. Vi ser ett aktivt kvalitets- och miljöarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

Kvalitetsarbete

Varje medarbetare på Inyett bidrar till att skapa nöjda kunder. Vi gör det till exempel genom ett snabbt och korrekt bemötande i vår kundtjänst, genom professionellt genom förda tjänsteleveranser och med ett tjänsteutbud som möter kundernas behov. Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra tjänster och arbetssätt för att bättre möta våra kunders förväntningar. Genom att mäta kundnöjdhet kan vi följa hur vi lyckas med detta och samtidigt lära oss hur vi kan bli ännu bättre.

Vår kvalitetspolicy

Genom att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska Inyett bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten/servicen i rätt tid.

ISO Certifikat

Fördelar med ett kvalitetsledningssystem
Allt fler företag inser vikten av att vara ISO-certifierade. Certifieringen är ett bevis på att Inyetts kvalitetsarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett av våra sätt att svara på de krav och önskemål som kunder och leverantörer ställer på oss. För vissa är det till och med en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar. Som kund till ett ISO-certifierat företag vet du också att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

Antikorruption

Inyetts Antikorruptionsprogram definierar vårt personliga ansvar och de värden vi ska följa. Varför? För att våra kunder litar på oss. Vi kan stärka detta förtroende genom att se till att vi som arbetar på Inyett och våra affärspartners följer programmet mot korruption.

Vi måste alla arbeta mot en sund verksamhet på lång sikt genom att agera på ett etiskt och respektfullt sätt i alla relationer och i all kontakt med kunder, andra intressentgrupper och kollegor. Inyett har nolltolerans när det gäller korruption och vi delar alla ansvaret för att se till att vi följer standarderna.
Varje anställd är ansvarig för att förstå de juridiska och etiska frågor som påverkar vår verksamhet och för att agera med integritet hela tiden, så att vi undviker felaktiga beteenden.

Grundläggande för alla relationer med leverantörer inkl. konsulter, är att upphandlingar sker korrekt. Inyett genomför i regel upphandling med flera jämbördiga aktörer för att finna den leverantör som bäst motsvarar våra krav, särskilt vid betydande ekonomisk värde för företaget. Valet av leverantör görs alltid utifrån företagets bästa. Sverige har en sträng mutlagstiftning, som omfattar både den offentliga och den privata sektorn. En förmån från leverantörsledet kan, om den accepteras, leda till att mottagaren begår en brottslig handling, dvs. tagande av muta. Även den som ger gåvan eller förmånen kan göra sig skyldig till brott, dvs. givande av muta. Dessa så kallade korruptionsbrott prioriteras förhållandevis högt av de rättsvårdande myndigheterna och då inte bara inom stat och kommun, utan i allt högre grad även inom det privata näringslivet. Korruptionsbrott har också ett högt uppmärksamhetsvärde hos nyhetsmedia.

Kreditupplysningstillstånd

Inyett får sedan 2019-07-16 bedriva kreditupplysningsverksamhet.
Ladda ner Kreditupplysningstillstånd (PDF)

Miljöpolicy

Inyett skall i sin verksamhet följa tillämpliga miljöregler och i övrigt vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle. Inyett är medvetet om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

Vi tillämpar vårt miljöansvar och omsätter vår miljöpolicy i praktiken genom att:

• Aktivt förebygga föroreningar.
• Så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av engångsartiklar.
• Sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial.
• Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.
• Sträva efter att, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation (e-post, videokonferenser etc.).
• I första hand välja transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning, i samband med tjänsteresor.
• Aktivt informera om och marknadsföra miljövänliga tjänster.
• Ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster och eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle.
• Sträva efter att använda miljögodkända produkter för att få tillgång till den mest moderna, miljövänliga tekniken.
• Sträva efter att öka andelen miljöbilar i tjänstebilsflottan.
• Kontinuerligt arbeta med information och utbildning, till såväl personal som kunder.
• Framföra miljörelaterade förbättringsförslag i den dagliga verksamheten.
• Uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk, som kan hänföras till miljöaspekterna.

Miljömål 2020

Miljömål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Vi ska under 2020 arbeta aktivt med att:

• Öka utnyttjandegraden av vårt Friskvårdsbidrag.
• Främja gemensamma aktiviteter exempelvis Springtime, HBG Marathon och andra gemensamma aktiviteter.

Miljömål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Vi ska:

• Se till att våra inköp till kontoret ska vara fairtrade/ekologiskt/kravmärkt – i de fall det finns sådana alternativ, ställa krav på våra leverantörer.
• Minimera antalet resdagar genom webbmöten, mål 90 % webbmöten.
• Ha en hållbar tjänstepensionsleverantör.

Miljömål 14: Hav och marina resurser

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

Vi ska minst 2 gånger/år:

• Genomföra gemensamma aktiviteter för hela företaget för att hålla Öresund och dess stränder rena.

Vårt gröna företag

Vision, strategi och mål med miljöarbetet

Vi finns för att skapa ett säkert och kontrollerat finansiellt klimat för alla organisationer och människorna i dem. Genom att addera intelligent teknologi till organisationens dagliga verksamhet, förändrar vi sättet som betalningar kontrolleras på. Vi erbjuder våra kunder lösningar som ger dem möjlighet att genomföra säkra betalningar. Vi gör det genom att uppmärksamma onödiga risker och oavsiktliga misstag. För att det är tryggt att veta att du har kontroll.

Vi som organisation hushåller med samtliga våra resurser. Vi ansvarar för att värna om och använda oss av våra resurser på bästa tänkbara sätt, vilket inkluderar de mest självklara resurserna som pengar och medarbetare men även vår miljö. Genom vårt agerande vill vi säkerställa att pengarna används optimalt varför våra chefer och deras avdelningar har ett budgetansvar delegerat med månatlig uppföljning och redovisning. Vi vill att våra medarbetare ska vara friska och utvecklas, därför har alla chefer högt satta medarbetarmål med välmående, friskvård, medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och kompetensutveckling på sin agenda.

Vi vill också att vår miljö, både vår ”egen” men också den stora globala ska kunna användas av kommande generationer, varför vi har valt ut 3 av de 17 globala målen som vi kommer att jobba extra mycket med i hela vår verksamhet. Detta utöver de företagsövergripande målen som berör källsortering, energi, och hur vi reser. Tillsammans gör vi skillnad för miljön!

Vision
Inyetts vision är att vi på ett påtagligt sätt kontinuerligt ska påverka vår miljö i en positiv riktning internt likväl som extern där så är möjligt.

Strategi
Intern positiv påverkan ska ske genom ständig medvetenhet av miljöaspekten i samtliga beslut, små som stora, samt genom vårt förhållningssätt och riktlinjer i detta kapitel. Extern positiv påverkan ska ske genom att prioritera underleverantörer som aktivt arbetar med sin egen miljöpåverkan och kan påvisa detsamma.

Energi
Vi bidrar också till en bättre miljö genom att minska våra energikostnader. Det är en myt att lysrör drar mer energi när man tänder och släcker i stället för att låta det lysa! Därför släcker vi våra ljuskällor när vi lämnar våra kontor och arbetsrum när ingen medarbetare är på plats. Gemensamma utrymmen som toaletter, konferensrum, soprum, pentry med mera ska också hållas släckta när ingen nyttjar dem. Vårt kontor är utrustat med lampor som tänds när någon kommer in i ett nedsläckt rum. Om det inte är någon aktivitet under ett visst tidsintervall så släcks lamporna per automatik. I våra största utrymmen så styrs lamporna av låsen på våra dörrar. När det är upplåst så lyser lamporna och när dörrarna är låsta så släcks lamporna. Den som är sist kvar på arbetsplatsen när dagen är slut ansvarar för att se till att alla övriga ljuskällor är släckta. Vi har också som rutin att alla medarbetare varje dag vid hemgång stänger av sina datorer helt så att de inte står i standby läge. Detta gäller även samtliga tv-skärmar som finns.

Resor
Organisationen ska minska på resande med bil. Tjänsteresor ska i möjligaste mån företas med kollektiva färdmedel. För resor med stadsbuss och länstrafik i övrigt betalar du resan själv och tar upp detta på din reseräkning. Alternativt använder ditt företagskort och lämnar in kvitton till ekonomiansvarig på företaget. För resor med tåg och flyg sker beställning via Catherine Borgkvist. Av årets samtliga möten ska 90 % genomföras som webbmöte, via telefon eller videokonferens.

Förmånsbil
Från och med 2020 skall vi vid byte av förmånsbil enbart byta till bilar som återfinns på Miljöbilslistan och/eller är Euro VI klassificerade.

ISO-certifiering
Vår organisation är ISO certifierat i enlighet med ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 är en internationellt accepterad miljöledningsstandard. Certifieringen ger oss ett kvitto på att vi tar ansvar för vår miljöpåverkan och att vi alltid söker förbättra densamma genom ett kontinuerligt arbete. Vi är alla ansvariga för miljön, både i stort och smått, och alla nyanställda erhåller i sin introduktion en genomgång av vad ISO 14001 innebär för oss.

Miljöpolicy
Vår fullständiga miljöpolicy återfinnes här ovanför.

ISO-Certifikat

Fördelar med ett miljöledningssystem
Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för att vårt företag får en minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger oss även:

• Ökad processeffektivitet
• Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
• Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
• Ökad andel förnybara resurser och system
• Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
• Ökad kompetens i organisationen
• Ökad dialog mellan organisation och intressenter